Sync System

Arturia beatstep pro
Wordclock Sync Apogee BigBen
Midi Sync Motu Midi Timepiece
iConnectivity mio10